Friday, February 26, 2010

Ramya Sri in plaited hairstyle

Actress Ramya Sri photo
ramya-sri-_29_, originally uploaded by crazy5boy.

No comments: